competitions

konkurs na esej(wersja polska)

REGULAMIN

„Konkursu na najlepszy krótki esej poruszajacy tematyke kobiety-naukowca”

REGULAMIN
Konkursu na esej „Kobieta naukowiec”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „kobieta naukowiec” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest na obszarze United Kingdom, Francji oraz Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe
a)od 10 lat do 14
b)od15 lat wzwyż.
3. Przedmiotem Konkursu jest interesujące napisanie eseju poruszającego tematykę ujętą w tytule.
3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o wybitnej postaci kobiety naukowca .
4. Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną te eseje, które w sposób najciekawszy i najbardziej interesujący ujmą problematykę związaną z tematem konkursu.
§ 2
ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs jest częścią festiwalu Madame Marie Sklodowskiej Curie 2011 organizowanego w Londynie przy współpracy z University of Westminster.
2. Organizatorem i sponsorem Konkursu jest Steven Barfield oraz Magdalena Rutkowska.
3. Patronami medialnymi są ITSLIQUID, Goniec Polski ,Londynek, Apsik, Dziennik Polski oraz prasa lokalna i zagraniczna.
§ 3
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (grupa a) oraz studenci i wszystkie osoby zainteresowane działalnością literacką ogólnie(grupa b). Organizacje, szkoły i towarzystwa kulturalne powinny wcześniej przeprowadzić selekcje prac danej grupy /klasy. Do konkursu dozwolone jest zgłoszenie jednej pracy wybranej z danej grupy, organizacji, szkoły. Praca zgłoszona poprzez organizacje grupowe i szkoły powinna być podpisana imieniem autora oraz szkoły, grupy, organizacji, przez którą autor został wybrany.
2. Konkurs otwarty jest głównie na kraje : Polska, UK i Francję.  Dodatkowo organizatorzy zapewniają, iż prace w podanych językach nadsyłane z innych krajów będą również akceptowane.
3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
4.W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy oraz osoby
najbliższe członkom Komisji Konkursowej.
5. Osobami najbliższymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby, z którymi
pracownicy Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
§ 4
ZGŁOSZENIE PRACY KONKURSOWEJ
1. Udział w Konkursie mogą brać jedynie te prace (zwane dalej „Pracami
konkursowymi”), które nie brały udziału w innych konkursach oraz nie były
dotychczas publikowane.
2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, których autorem jest
osoba zgłaszająca lub instytucja oficjalnie reprezentująca autora.
3. Praca konkursowa powinna mieć formę krótkiego eseju o wielkości:
a.) nie przekraczającej 2 stron znormalizowanego maszynopisu w przypadku młodzieży młodszej (grupa a)
b.) nie przekraczającej 4 stron znormalizowanego maszynopisu w przypadku młodzieży  studenckiej i pozostałych uczestników (grupa b).
4. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pliku tekstowego przy użyciu czcionki Times New Roman o wielkości 12 z odstępem między wierszami o wartości 1,5 na arkuszach sformatowanych z marginesami szerokości 2,5 cm.
5. Praca konkursowa powinna odpowiadać zasadom poprawnej publikacji . Prace z błędami ortograficznymi lub gramatycznymi nie zostaną przyjęte.
6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
a) 1 egzemplarz pracy konkursowej (Word lub PDF.doc)
b) krótką informację na temat autora (z danymi
kontaktu /adres e-mail).
7. Zgłoszenia należy wprowadzić na stronę forum festiwalu, konkurs/competition
http://curieosity.com/
8. Nadesłane prace konkursowe wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i
załącznikami nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.
§ 5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach:
a) Nagroda Komisji Konkursowej,
b) Nagroda Internautów.
2. Nagroda Komisji Konkursowej zostanie przyznana przez Komisje konkursową, w
składzie:
a)  Senior Lecturer, English literature ,Steven Barfield (sekcja angielska)
b)  Editor, Polish Heritage Society, Teresa Stella Sawicka (sekcja polska)
c)  Senior Lecturer , French literature, Rose Dinjou (sekcja francuska)
3. Komisja konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami oceny:
a) trafność osądu i argumentacji,
b) poprawność logiczna i merytoryczna,
c) konstrukcja uzasadnienia dla postawionej tezy.
d) precyzja wypowiedzi,
e) poprawność językowa.
4. Nagrodę Internautów otrzyma Praca konkursowa, na którą od dnia 16. września 2011 roku
do dnia 16 grudnia 2011 r. zostanie oddanych najwięcej głosów na stronach Curieosity
forum.
5. Rozstrzygnięcia związane z przyznaniem Nagrody Komisji Konkursowej oraz Nagrody
Internautów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 6
KALENDARZ KONKURSU
1. Konkurs zakończony przyznaniem Nagrody Komisji Konkursowej (zwany dalej
„I Etapem Konkursu”) trwa od dnia 6 lipca 2011 r. do dnia 16 września
2011 r. Po pierwszym etapie konkursu  komisja konkursowa wybierze 6 prac z każdej
sekcji językowej. Wybrane prace zostaną opublikowane na internetowych stronach Festiwalu a następnie w ramach II etapu Konkursu poddane głosowaniu internautów.
2. O dacie wpłynięcia zgłoszenia decyduje data ukazana się korespondencji e-mailowej
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek zaniedbania wynikające z działania poczty e-mailowej lub innych operatorów internetowych.
4. Wyniki I Etapu Konkursu zostaną opublikowane 16 września 2011r. na stronie
http://Curieosity.com
5. Konkurs zakonczony przyznaniem Nagrody Internautów (zwany dalej „II Etapem
Konkursu”) trwa od dnia 16 l 2011 r. do dnia 16 Grudnia 2011 r.
6. W II Etapie Konkursu biora udział jedynie te Prace konkursowe, które zgodnie z
ustępem 1 i 2 zostały w terminie nadesłane na I Etap Konkursu oraz wybrane przez panel komisyjny do sekcji II konkursu
8. Wyniki II Etapu Konkursu zostaną opublikowane 20 grudnia 2011r. na stronie
http://curieosity.com

§ 7
NAGRODY
1. W ramach Nagrody Komisji Konkursowej zostanie przyznana:
a) I  NAGRODA w postaci:
a) Publikacji Pracy konkursowej w materiałach publikacyjnych oraz prezentacji na wystawie związanej z uroczystym zakończeniem Festiwalu Marii Skłodowskiej – Curie w grudniu 2011r;
b) Dyplomu przyznanego przez komisje konkursową oraz organizatorów konkursu i instytucji przez nich reprezentowanych;
c ) Bonusu książkowego oraz publikacji nagrodzonych prac na stronach internetowych Festiwalu mających miejsce w czasie od daty przyznania nagrody komisji czyli od 16 września 2011r. do finałowego rozstrzygnięcia konkursu przez internautów, które nastąpi 16 grudnia 2011roku. Po finałowym rozstrzygnięciu konkursu, na stronach internetowych  Festiwalu do dnia 10 września 2012 roku publikowane będą wyłącznie nagrodzone prace.

§ 8
KONKLUZJE KONCOWE REGULAMINU KONKURSU
1. Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków
zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w
Regulaminie
3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
informacyjny charakter.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po chwili jego ogłoszenia i
w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w odbiorze nagrody z przyczyn lezących po stronie zwycięzców Konkursu.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§ 9
OSWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa jest wolna od wad
prawnych, a w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich
osób trzecich.
2. Nadesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika
Konkursu Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej
terytorialnie licencji do Pracy konkursowej.
3. W przypadku uzyskania Nagrody Komisji Konkursowej lub Nagrody Internautów, z
chwilą przyznania tej nagrody, tzn. ogłoszenia wyników Konkursu, uczestnik
Konkursu przenosi na Organizatora, bez obowiązku składania przez strony
dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie, wyłączne, niczym nieograniczone
prawa autorskie do korzystania i rozporządzania Praca konkursową,
także w produktach elektronicznych Organizatora, jak również w innych produktach,
w tym w wydawnictwach Organizatora, w kraju i za granica, przez czas
nieograniczony, jako produktami odrębnymi lub wspólnie z innymi produktami (w
tym wydawnictwami oraz w ramach baz danych) na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 80, poz 904 z 2000 r. z pózn. zm.), a w szczególności na polach
eksploatacyjnych określonych w Załączniku do Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń
jakie mogą zostać zgłoszone przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez
Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie oraz
Załączniku do Regulaminu oraz do naprawienia wszelkich poniesionych przez
Organizatora szkód i pokrycia wszelkich wydatków wynikających z roszczeń osób
trzecich w związku z nieprawdziwymi oświadczeniami Uczestnika Konkursu, a w
przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania Pracy konkursowej lub jej części do
celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
§ 10
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).
3. Organizator informuje, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z pózn. zm.) podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie.

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!