Festival overview

Anne of Carversville/Marie Sklodowska Curie Festival

English

Znana Redaktor i fotograf  Anne autor wielu okladek Vogue , rozpoczyna wkrótce pierwsza IndieGoGo AOC charytatywna akcje budowy budżetu na rzecz Anne of Carversville  oraz na nadchodzący we Wrześniu 2011 festiwal  Marii Skłodowskiej Curie w Londynie..

Poparcie projektu festiwalu poprzez AOC i  IndyGoGo spowodowane jest nie tylko szacunkiem do dwukrotnej noblistki, ale również celem ukazania pełnego obrazu życia Marii. Niewiele osób słyszało o wpływie moralnym, który swoją postacią wywarła Skłodowska na kobietach zamieszkałych w tych czasach w Ameryce. Po wywiadzie z uczoną, amerykańska dziennikarka Missy Maloney przebywająca w tym czasie w Paryżu, rozpoczęła kampanię charytatywną w celu zdobywania środków finansowych na rzecz edukacji kobiet.

Missy Maloney również była kobietą ambitną. Oprócz podstawowych obowiązków dziennikarskich zajmowała także stanowisko naczelnej redaktor czasopisma dla kobiet „Delineator”. Zainspirowana

talentem i siłą przebicia Marii Skłodowskiej postanowiła uzbierać 100.000 dolarów w celu wspierania rozwoju edukacji kobiet. Jakże wielkim zaskoczeniem było dla ówczesnego społeczeństwa w roku 1920 przekroczenie zaplanowanej sumy by uzyskać w końcu 156.413 dolarów.

 

Poparcie festiwalu Marii Skłodowskiej Curie poprzez AOC ma na celu podkreślenie faktów historycznych ukazujących międzynarodową współpracę i wspolparcie kobiet, które w wielkim stopniu przyczyniły się do dzisiejszej równouprawnionej pozycji kobiety w społeczeństwie naukowym.

Festival overview

Anne of Carversille supporting Curieosity

Polski

Anne of Carversville Fundraising Campaign


In a moment that was pure serendipity, Anne made the donation yesterday that put Max Dashu’s IndieGoGo project over its goal.

With no advance planning, Anne’s donation was preceded at IndieGoGo by one from AOC writer Lisa Catherine Brown.

That’s darn cosmic! We urge our readers to support Max Dashu’s ‘Woman Shaman | The Ancients’ project with additional funds which will be used to tag all the articles and images at the Suppressed Histories Archives.

Anne will launch shortly AOC’s first IndieGoGo fundraiser in support of AnneofCarversville.com and the upcoming Marie Curie Festival in London, September 2011.

We are encouraged by the possibility that AnneofCarversville.com can leverage our current base of 250,000 unique readers who love us — and the power of their digital friends — generating a revenue flow to hire writers and Internet support for AOC, with 50% of the money raised against the goal — less fees & taxes —  to our partner project.  If we exceed our fundraising goal, an additional 20% of all contributions will support the original project to twice the goal, with any remainder going to a worthy project that advances women worldwide.

Our first AOC Marie Curie Festival fundraising project at IndyGoGo will celebrate the wonderful factoid that because the two-time Noble Prize winner who discovered radium and polonium refused to patent and commercialize her scientific discovery of the radium-isolation process, she found herself unable to afford to buy the radium she needed to continue her experiments.

The notoriously private Marie Curie gave an interview in Paris to an American woman, journalist Missy Meloney, who launched a campaign to have the women of America contribute $100,000 to buy a gram of radium for presentation to Marie Curie for her use at the Institute of Radium in Paris.

Maloney, who was the editor of the national women’s magazine The Delineator, exceeded her goal by raising $156,413 in 1920.

Our support of the Marie Curie Festival will give AOC a new avenue to become activists in advancing the international history of women working together and supporting each other.  Read more details about the Marie Curie Festival 2011 in a press release from Anne’s friend Magdalena Rutkowska, an organiser of the September 2011 event.

Marie Curie Festival | University of London | September 2011 AOC Sexual Politics

 

competitions

konkurs na esej(wersja polska)

REGULAMIN

„Konkursu na najlepszy krótki esej poruszajacy tematyke kobiety-naukowca”

REGULAMIN
Konkursu na esej „Kobieta naukowiec”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „kobieta naukowiec” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest na obszarze United Kingdom, Francji oraz Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe
a)od 10 lat do 14
b)od15 lat wzwyż.
3. Przedmiotem Konkursu jest interesujące napisanie eseju poruszającego tematykę ujętą w tytule.
3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o wybitnej postaci kobiety naukowca .
4. Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną te eseje, które w sposób najciekawszy i najbardziej interesujący ujmą problematykę związaną z tematem konkursu.
§ 2
ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs jest częścią festiwalu Madame Marie Sklodowskiej Curie 2011 organizowanego w Londynie przy współpracy z University of Westminster.
2. Organizatorem i sponsorem Konkursu jest Steven Barfield oraz Magdalena Rutkowska.
3. Patronami medialnymi są ITSLIQUID, Goniec Polski ,Londynek, Apsik, Dziennik Polski oraz prasa lokalna i zagraniczna.
§ 3
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (grupa a) oraz studenci i wszystkie osoby zainteresowane działalnością literacką ogólnie(grupa b). Organizacje, szkoły i towarzystwa kulturalne powinny wcześniej przeprowadzić selekcje prac danej grupy /klasy. Do konkursu dozwolone jest zgłoszenie jednej pracy wybranej z danej grupy, organizacji, szkoły. Praca zgłoszona poprzez organizacje grupowe i szkoły powinna być podpisana imieniem autora oraz szkoły, grupy, organizacji, przez którą autor został wybrany.
2. Konkurs otwarty jest głównie na kraje : Polska, UK i Francję.  Dodatkowo organizatorzy zapewniają, iż prace w podanych językach nadsyłane z innych krajów będą również akceptowane.
3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
4.W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy oraz osoby
najbliższe członkom Komisji Konkursowej.
5. Osobami najbliższymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby, z którymi
pracownicy Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
§ 4
ZGŁOSZENIE PRACY KONKURSOWEJ
1. Udział w Konkursie mogą brać jedynie te prace (zwane dalej „Pracami
konkursowymi”), które nie brały udziału w innych konkursach oraz nie były
dotychczas publikowane.
2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, których autorem jest
osoba zgłaszająca lub instytucja oficjalnie reprezentująca autora.
3. Praca konkursowa powinna mieć formę krótkiego eseju o wielkości:
a.) nie przekraczającej 2 stron znormalizowanego maszynopisu w przypadku młodzieży młodszej (grupa a)
b.) nie przekraczającej 4 stron znormalizowanego maszynopisu w przypadku młodzieży  studenckiej i pozostałych uczestników (grupa b).
4. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pliku tekstowego przy użyciu czcionki Times New Roman o wielkości 12 z odstępem między wierszami o wartości 1,5 na arkuszach sformatowanych z marginesami szerokości 2,5 cm.
5. Praca konkursowa powinna odpowiadać zasadom poprawnej publikacji . Prace z błędami ortograficznymi lub gramatycznymi nie zostaną przyjęte.
6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
a) 1 egzemplarz pracy konkursowej (Word lub PDF.doc)
b) krótką informację na temat autora (z danymi
kontaktu /adres e-mail).
7. Zgłoszenia należy wprowadzić na stronę forum festiwalu, konkurs/competition
http://curieosity.com/
8. Nadesłane prace konkursowe wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i
załącznikami nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.
§ 5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach:
a) Nagroda Komisji Konkursowej,
b) Nagroda Internautów.
2. Nagroda Komisji Konkursowej zostanie przyznana przez Komisje konkursową, w
składzie:
a)  Senior Lecturer, English literature ,Steven Barfield (sekcja angielska)
b)  Editor, Polish Heritage Society, Teresa Stella Sawicka (sekcja polska)
c)  Senior Lecturer , French literature, Rose Dinjou (sekcja francuska)
3. Komisja konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami oceny:
a) trafność osądu i argumentacji,
b) poprawność logiczna i merytoryczna,
c) konstrukcja uzasadnienia dla postawionej tezy.
d) precyzja wypowiedzi,
e) poprawność językowa.
4. Nagrodę Internautów otrzyma Praca konkursowa, na którą od dnia 16. września 2011 roku
do dnia 16 grudnia 2011 r. zostanie oddanych najwięcej głosów na stronach Curieosity
forum.
5. Rozstrzygnięcia związane z przyznaniem Nagrody Komisji Konkursowej oraz Nagrody
Internautów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 6
KALENDARZ KONKURSU
1. Konkurs zakończony przyznaniem Nagrody Komisji Konkursowej (zwany dalej
„I Etapem Konkursu”) trwa od dnia 6 lipca 2011 r. do dnia 16 września
2011 r. Po pierwszym etapie konkursu  komisja konkursowa wybierze 6 prac z każdej
sekcji językowej. Wybrane prace zostaną opublikowane na internetowych stronach Festiwalu a następnie w ramach II etapu Konkursu poddane głosowaniu internautów.
2. O dacie wpłynięcia zgłoszenia decyduje data ukazana się korespondencji e-mailowej
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek zaniedbania wynikające z działania poczty e-mailowej lub innych operatorów internetowych.
4. Wyniki I Etapu Konkursu zostaną opublikowane 16 września 2011r. na stronie
http://Curieosity.com
5. Konkurs zakonczony przyznaniem Nagrody Internautów (zwany dalej „II Etapem
Konkursu”) trwa od dnia 16 l 2011 r. do dnia 16 Grudnia 2011 r.
6. W II Etapie Konkursu biora udział jedynie te Prace konkursowe, które zgodnie z
ustępem 1 i 2 zostały w terminie nadesłane na I Etap Konkursu oraz wybrane przez panel komisyjny do sekcji II konkursu
8. Wyniki II Etapu Konkursu zostaną opublikowane 20 grudnia 2011r. na stronie
http://curieosity.com

§ 7
NAGRODY
1. W ramach Nagrody Komisji Konkursowej zostanie przyznana:
a) I  NAGRODA w postaci:
a) Publikacji Pracy konkursowej w materiałach publikacyjnych oraz prezentacji na wystawie związanej z uroczystym zakończeniem Festiwalu Marii Skłodowskiej – Curie w grudniu 2011r;
b) Dyplomu przyznanego przez komisje konkursową oraz organizatorów konkursu i instytucji przez nich reprezentowanych;
c ) Bonusu książkowego oraz publikacji nagrodzonych prac na stronach internetowych Festiwalu mających miejsce w czasie od daty przyznania nagrody komisji czyli od 16 września 2011r. do finałowego rozstrzygnięcia konkursu przez internautów, które nastąpi 16 grudnia 2011roku. Po finałowym rozstrzygnięciu konkursu, na stronach internetowych  Festiwalu do dnia 10 września 2012 roku publikowane będą wyłącznie nagrodzone prace.

§ 8
KONKLUZJE KONCOWE REGULAMINU KONKURSU
1. Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków
zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w
Regulaminie
3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
informacyjny charakter.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po chwili jego ogłoszenia i
w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w odbiorze nagrody z przyczyn lezących po stronie zwycięzców Konkursu.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§ 9
OSWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa jest wolna od wad
prawnych, a w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich
osób trzecich.
2. Nadesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika
Konkursu Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej
terytorialnie licencji do Pracy konkursowej.
3. W przypadku uzyskania Nagrody Komisji Konkursowej lub Nagrody Internautów, z
chwilą przyznania tej nagrody, tzn. ogłoszenia wyników Konkursu, uczestnik
Konkursu przenosi na Organizatora, bez obowiązku składania przez strony
dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie, wyłączne, niczym nieograniczone
prawa autorskie do korzystania i rozporządzania Praca konkursową,
także w produktach elektronicznych Organizatora, jak również w innych produktach,
w tym w wydawnictwach Organizatora, w kraju i za granica, przez czas
nieograniczony, jako produktami odrębnymi lub wspólnie z innymi produktami (w
tym wydawnictwami oraz w ramach baz danych) na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 80, poz 904 z 2000 r. z pózn. zm.), a w szczególności na polach
eksploatacyjnych określonych w Załączniku do Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń
jakie mogą zostać zgłoszone przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez
Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie oraz
Załączniku do Regulaminu oraz do naprawienia wszelkich poniesionych przez
Organizatora szkód i pokrycia wszelkich wydatków wynikających z roszczeń osób
trzecich w związku z nieprawdziwymi oświadczeniami Uczestnika Konkursu, a w
przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania Pracy konkursowej lub jej części do
celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
§ 10
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).
3. Organizator informuje, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z pózn. zm.) podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie.

Festival overview

Magdalena-Sladami Marii

Moje osobiste blizsze zainteresowanie sie postacia Marii Sklodowskiej Curie w sumie narodzilo sie zaledwie 6 lat temu.Oczywiscie od lat szkolnych czesto spotykalam sie z jej imieniem i krotka historia o naukowych osiagnieciach.Niestety nie uczono nas dokladnej biograffi tej niezwyklej kobiety.
W roku 2005 pierwszy raz po 15 latach zamieszkiwania w UK postanowilam odwiedzic rodzima Warszawe.Wizyta w Warszawie laczyla sie z planowana tam przezemnie wystawa ukazujaca prace brytyjskich artystow.Poniewaz mieszkajac w UK bylam czlonkiem powaznego zwiazku artystycznego czesto bylam tez organizatorem i pomyslodawca wielu wystaw ponoszac przy tym odpowiedzialnosc za liczne grupy artystow.Postanowilam przedstawic moim  podopiecznym, przy okazji rowniez brytyjskiej prasie, kulture kraju w ktorym urodzilam sie i wychowalam..W trakcie poszukiwania odpowiedniej galerii dla londynskiej wystawy,przez przypadek trafilam na kontakt z budynkiem Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmiesciu.Wspomne tu ze budynek ten ma dla mnie znaczenie szczegolne nie tylko  poprzez moje pozniejsze przemile kontakty z pracownikami lecz rowniez przez historie z  czasow stanu wojennego gdzie w piwnicach koscioloa sw Anny dzielacego mury z CBR uczeszczalam na tak zwane “ciche “konwersacje prowadzone przez swp.ksiedza lektora Tadeusza Uszynskiego.

Read more

Reflections on Marie Sklodowska Curie, your comments

Tom about Marie

Maria Sklodowska Curie- kazdy slyszal to nazwisko, lecz co naprawde ono nam mowi. Do niedawna mi samemu kojazylo sie wylacznie z  Nagroda Nobla . Suche fakty i tabele  dat wyuczone na lekcjach historii czy chemii szybko zapadly w niepamiec,  przeciez tyle ciekawszych tematow do okola. Najlepsi nauczyciele nie zmusza ucznia do studiowania pracy naukowca siedzacego przez pol zycia w laboratorium, kiedy w perspektywie mamy do odkrycia zloto faraonow czy tajemnice majow. Jak sie okazalo w moim przypadku nic bardziej mylnego. Temat powrocil, gdy na zaproszenie Centralnej Biblioteki  Rolniczej moglem znalesc sie w miejscu gdzie Maria przez lata pracowala. Zainspirowany  historia miejsca doszedlem do  postaci samej uczonej. I co sie okazalo moje wczesniejsze postrzeganie Sklodowskiej Curie bylo jak najbardziej niewlasciwe. Na pewno nie jestem fanem dziedzin naukowych jak hemia czy fizyka.  Ale nie na to zwracalem uwage. Zainteresowala mnie sama postac noblistki jako kobiety silnej ,odwaznej i jak na swoje czasy przelamujacej wszelkie konwenanse. Udalo sie jej wiecej niz jakiejkolwiek kobiecie w uwczesnym swiecie. Jako pierwsza kobieta zdala egzaminy na wydzial fizyki i chemi , jako pierwsza kobieta uzyskala doktorat, jako pierwsza kobieta noblistka otrzymala druga Nagrode Nobla, jako pierwsza kobieta uzyskuje tytul profesora Sorbony. A to tylko mala czesc jej zyciorysu. Barwnosc jej dzialan byla opisywana w dziesiatkach publikacji, po ktore siegac bede i namawiam wszystkich -nie wszystko co sie wydaje nam nudne musi takie byc.

Reflections on Marie Sklodowska Curie

Marie Curie, née Maria Salomea Sklodowska, déménage à Paris en 1891 afin d’y poursuivre ses études. Elle y rencontre Pierre Curie avec qui elle travaillera pendant le reste de sa vie. Elle l’épouse en 1895 à Sceaux. Marie Curie a toujours été une femme forte, qui a travaillé d’égal à égal avec ses confrères scientifiques. Pourtant la France a été lente à reconnaître ses travaux comme étant siens. En 1911 elle se voit refuser l’accès à l’Académie des sciences, la plupart de ses adversaires considérant qu’elle n’était que l’assistante de son défunt mari. Ce n’est qu’en 1922 qu’elle est enfin élue à l’Académie de Médecine. Elle obtient aussi un premier prix Nobel qu’elle partage avec son époux et un autre confrère en 1903. Ce n’est qu’en 1911 qu’elle reçoit son second prix Nobel, celui-ci à son seul nom. Ces exploits sont des victoires non seulement pour Marie Curie mais aussi pour toutes les femmes et représentent une réelle avancée de la reconnaissance des valeurs féminines dans un univers machiste.

Author Tina